Kategori: Bazı şahıslar hakkında özet bilgi

Önsöz 0

Önsöz

Mezhepsizler diyor ki: “Bid’at ehlinin hatalarını biz de kabul ediyoruz. Ancak şimdi zamanı değildir. Dinsizler dururken din görevlilerinin hataları ile uğraşmak gıybettir. Hatasız kul olmaz. Hatalı da olsa bid’at ehlinin kitaplarından faydalanmalı. İslamiyet yalnız...

İbni Teymiye 0

İbni Teymiye

Sual: Vehhabilerin [selefilerin] Şeyh-ül-İslam bilip yolundan gittikleri İbni Teymiye kimdir, âlimlerimiz onun hakkında ne demiştir?CEVAPHanbeli fıkıh ve hadis âlimi iken mezhepsiz oldu. Ehl-i sünnete uymayan yazılarından dolayı Mısır’da iki defa hapsedildi. 1263 senesinde Harran’da...

Cemalettin Efgani 0

Cemalettin Efgani

Sual: Abduhcuların pek methettiği Cemalettin Efgani kimdir?CEVAP1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897 de İstanbul’da vefat etti. Din bilgisi azdı. Zındıkların kitaplarını okuyarak dinden çıkmıştır. Bir aralık Ruslar tarafından satın alınarak, ana vatanı olan Afganistan’a karşı...

Muhammed Abduh 0

Muhammed Abduh

Sual: Günümüzdeki mezhepsizlerin, mutlak müctehid diyerek övdükleri Abduh, nasıl birisidir?CEVAP(Mutlak müctehid), mezhep sahibi büyük imam, büyük âlim demektir. Halbuki M. Abduh, İslam âlimlerinin büyüklüğünü, üstünlüklerini bile anlayamayan bir zattır. Kahire mason locası reisi olan...

Reşit Rıza 0

Reşit Rıza

Sual: Reşit Rıza kimdir?CEVAPReşit Rıza, 1865 yılında Lübnan’da doğdu. 1935’de öldü. Abduh’un talebesidir. (Müncid) Hocasının dinde reform fikirlerini yaymak için Mısır’da El-Menar dergisi çıkardı. (Eldavetü velirşad) medresesinde hocalık yaptı. El-muhaverat kitabında, Ehl-i sünnet mezhebine...

Abdülaziz bin Baz 0

Abdülaziz bin Baz

Sual: Suudlu Abdülaziz bin Baz kimdir?CEVAPVehhabidir. Yazdığı “Akidet-üs-sahiha” adlı kitap “Doğru İnanç” ismi verilerek Türkçeye tercüme edilmiş ve Türkiye’nin her yerinde dağıtılmaktadır. Allah arşta oturuyor diyor. Abdülaziz bin Baz, ehl-i sünnet itikadındaki müslümanlara Müşrik...

Ali Süavi 0

Ali Süavi

Sual: Bazı kimseler, Efgani gibi Ali Süavi’yi de rehber ediniyorlar. Ali Süavi kimdir?CEVAPOsmanlı Devletinin son zamanlarında yetişen yazar ve ihtilalci idi. Rüşdiyede bir kaç sene okuyan Süavi, medrese tahsili görmemişti. Sami Paşanın maarif nazırlığı...

Hasan Sabbah ve Şeyh Bedrettin 0

Hasan Sabbah ve Şeyh Bedrettin

Sual: Abduhcu bir yazar, “Aslında bizim olan Hasan Sabbah ve Şeyh Bedrettine yabancılar sahip çıkmıştır” diyor. Yabancılar niçin sahip çıkıyor?CEVAPŞeyh Bedrettin, Samavne kadısının oğludur. Mısır’da okudu. Bir müddet sonra sapıtıp, müridleri halkın imanlarını bozmaya...

Şevkani kimdir? 0

Şevkani kimdir?

Sual: Mezhepsizlerce çok övülen Şevkani kimdir?CEVAPAdı Muhammed bin Ali Şevkani’dir. 1834’te vefat etti. Ezhar-ül-fıdda ve Bahr-ül-zehhar Şii kitaplarının şerhlerini okuyarak, Zeydî mezhebinde yetişti. (Feth-ul-kadir, Cevab-üs-sail)Şevkani, Şiiliğin takıye ilkesine uyarak Zeydî olduğunu saklar, Hanefi gibi...

İbni Hazm 0

İbni Hazm

Sual: Mezhepsizlerin övdüğü İbni Hazm kimdir?CEVAPEndülüs felsefecilerinden ve âlimlerindendi. Vezir [bakan] idi. Miladi 994 yılında Kurtuba’da doğru, 1064’de vefat etti. Felsefeye dalarak, âyet-i kerime ve hadis-i şeriflere, kendi aklına göre mana vermiş, Ehl-i sünnetten...